Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky | TRIOS - VELKOOBCHO S PÁPÍREM A DROGERIÍ, ZÁSOBOVÁNÍ ŠKOL

Naše nabídka
Články

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu TRIOSSLOUP.cz. Internetový obchod TRIOSSLOUP.cz provozuje OSVČ Rudolf Sehnal, 679 13 Sloup 98, IČO:62135724. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu TRIOSSLOUP.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu TRIOSSLOUP.CZ, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. C. Reklamace 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu TRIOSSLOUP.cz a právním řádem platným v ČR. 2. Zboží je nutné reklamovat přímo u provozovatele internetového obchodu. 3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád. D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží). Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet odběratele. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: 1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. E. Ochrana osobních údajů Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. F. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu TRIOSSLOUP.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 
 
 
 
 
 
 
TOPlist